Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

  • Dokumentem dostawy jest wystawiany przez Sprzedawcę dokument WZ i/lub list przewozowy CMR, który zawiera datę wydania towarów z magazynu, numer zamówienia i specyfikację towarów według zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia towarów na dokumentach dostawy.
  • Towary z magazynu są wydawane Kupującemu lub przewoźnikowi albo dostarczane do Kupującego na zlecenie Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedawcy, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostaw.
  • Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy   o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
  • Należności Polhydro Sp.J. są nadzorowane przez firmę zarządzającą należnościami EULER HERMES. W przypadku opóźnień sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw, jak również obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi.
  • Odbiór ilościowy nastąpi w momencie dostarczenia towaru. W przypadku stwierdzenia przez kupującego rozbieżności między dostarczona ilością towaru   w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Sprzedawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, należy w trakcie rozładunku pilnie skontaktować się ze Sprzedawcą.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego towaru z zaakceptowane specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozbawienia reklamacji jakościowej.
  • Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami obowiązują przepisy Kodeksy Cywilnego. Wszelkie spory wynikające w związku z realizacją zamówień rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.